søndag, mars 29, 2009

Visjonen

Mange foretakskirker legger store ressurser ned i å utarbeide et visjonsdokument. Idéen kommer fra næringslivet, og hensikten er å gi foretakene og deres ansatte verdigrunnlag, identitet og konkurransekraft.

Jeg er skeptisk til det menighetssynet som ligger bak en slik tenkning. Har ikke Jesus Kristus, som er menighetens Herre, gitt alle menigheter felles verdier, felles identitet og den samme kraften?

Så hvordan vil et visjonsdokument basert på bibelske verdier, og dermed globalt gyldig, se ut? Jeg har gjort et forsøk:

Visjon: Forkynn evangeliet
Strategi: - for fattige
Målplan:

Ansvarlig: Du og jeg

Når: Til enhver tid

Hvor: I våre hjem

Et visjonsarbeide bør etter min mening starte med å definere verdier. Og så bør det være en sammenheng mellom verdier og visjon. Siden jeg med Jesus som forbilde har satt opp Forkynn evangeliet for fattige, som fremste verdi for en menighet (se høyrespalten), så må jo dette også reflekteres i visjon og strategi.

Likeså bør det være en sammenheng mellom verdier og organisasjonskart. Har du noen gang sett organisasjonskartet for en menighet? Jeg vet at mange menigheter kvier seg for å offentliggjøre sitt organisasjonskart, både fordi det kan utløse en maktkamp og fordi det avslører en hierarkisk struktur. Organisasjonskartet kan være avslørende for menighetens sanne karakter.

Hva det vil si "å forkynne evangeliet for fattige", hører med til implementeringen av strategien og kan være utgangspunkt for interessante samtaler.

Bibelen lærer oss at det kristne fellesskapet skal ha prioritet på de fattige og de svake og at alle skal underordne seg hverandre. Hvordan skal dette reflekteres i organisasjonskartet?

Bibelens løsning er at alle løftes opp på samme nivå. Gud gjør ikke forskjell på folk, verken på jøde eller greker, mann eller kvinne, fattig eller rik. Dette reflekteres i det bibelske organisasjonskartet ved at alle på lik linje ledes av Den Hellige Ånd. Dette har fått navnet Det allmenne prestedømmet.

Derfor vil vi ikke lenger bygge menigheter på verdslig vis, - som hierarkiske institusjoner. Vi bygger menigheter som vennesamfunn. Som ledes av Den Hellige Ånd og av menighetens konsensus. Slik de første kristne gjorde: Den Hellige Ånd og vi har besluttet ....

Når det gjelder forholdet menigheter i mellom, så er min holdning at det ivaretas kun på det personlige plan. Hvem som helst kan opprette relasjoner med hvem som helst, men ingen representerer i kraft av posisjon andre enn seg selv.

Hvorfor er det så viktig å gjøre som de første kristne? Gjorde ikke de mye feil og var ikke kirken underutviklet? Mitt svar på det, er at vi ser på de første kristne som autorative på samme måte som vi ser på kanon (samlingen av de nytestamentlige skriftene) som autorativ: Nærhet til Kristus i relasjon og tid, gjør at de første kristnes praksis må stå som modell for kristne til alle tider.

Back to basic!


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Bjørnsand (Lofoten) 2


Share/Save/Bookmark

lørdag, mars 28, 2009

Husmenigheten: Delaktiggjøring

Den husmenigheten jeg for tiden er med i, består hovedsakelig av LAR-klienter (legmiddelassistert rehabilitering). Vi samtaler, leser fortløpende fra Bibelen og ber sammen. De fleste har ingen tradisjonell kirkelig bakgrunn.

For tiden leser vi fra Apostlenes Gjerninger. Fordelen med å lese fortløpende fra Bibelen (det er selvfølgelig også anledning til å dele andre skriftsteder) er at forkynnelsen ikke bare består av favoritttemaer.

Da vi startet å lese fra Apostlenes Gjerninger, var jeg litt i tvil om vi var "modne" for det. Ville noen føle at dette ble for sterk kost, at forskjellen mellom det som skjedde den gang og den virkeligheten vi står i, blir for stor?

Reaksjonene så langt er det stikk motsatte. For de fleste er dette fullstendig nytt stoff, og de reagerer med fascinasjon. - Dette er som en spenningsroman, sa én. En annen kommentar fra én som har 25 fengselsopphold bak seg: - Det er rart, men jeg opplever at vi er en del av det vi leser om. Og: - Tenk hvor mye det har betydd for mennesker opp gjennom historien å lese dette.

Det er utrolig morsomt å se den begeistringen Guds Ord skaper. Mitt inntrykk er at dette gjør noe med oss alle.

Jeg opplever at det handler om delaktiggjøring, og ikke fremmedgjøring som jeg fryktet. Når deltakerne i husmenigheten gir uttrykk for at de identifiserer seg med og føler seg delaktig i hva som foregikk i Apostlenes Gjerninger, da opplever jeg at vi er inne i en spennende prosess.


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Bjørnsand (Lofoten)


Share/Save/Bookmark

søndag, mars 08, 2009

Organisk

Organisk eller institusjonell?

Etter 40 år i institusjonell menighet går jeg for organisk.

Bibelen beskriver menigheten som en organisme.
Fordi menigheten er Kristi kropp.

Institusjonelle menigheter blir dermed en etter-bibelsk konstruksjon.

Organiske menigheter er presumptivt ledet av Den Hellige Ånd. Institusjonelle menigheter er ledet av en pastor, et styre eller et eldsteråd, og "alle" mener at det er bibelsk.
Hvilket det ikke er, - kun en nødvendighet når menigheten først er etablert som en institusjon.

Institusjonelle menigheter er hierarkiske. Organiske menigheter er basert på det motsatte prinsippet, gjensidig underordning.
Fordi Kristus underordnet seg oss.

Institusjonelle menigheter har et lederskap. Organiske menigheter har et tjenerskap.
Fordi Kristus var vår tjener.

I organiske menigheter er det forskjell på tjenestegaver, men du finner ikke "herskap og tjenere" der.

En institusjonell kirke er utenkelig uten en pastor eller prest. Men Bibelen identifiserer ikke én eneste pastor. Hvem var pastor i Roma på Paulus´ tid?

Organiske husmenigheter er "fragmenterte" og vanskelige for mennesker å styre. Derfor ble de forbudt av den institusjonelle kirken på 300-tallet. I stedet samlet man de kristne i store kirker for å kunne "kontrollere" dem.
Men Kristus er vår frigjører.

Institusjonelle menigheter bygger kostbare kirker. Organiske menigheter har ikke eiendom.
Fordi Kristus var fattig.

Organiske menigheter bruker de bygninger man allerede har, de troendes hjem.
Fordi Kristus sendte oss og ba oss møte mennesker i deres hjem.

På den måten vil menigheten som et fellesskap være der mennesker lever og bor.

Er det mulig å fullføre vårt oppdrag gjennom å bygge kostbare og byråkratiske institusjoner?
Kirkehistorien viser at det er når vi er avskåret fra å bygge institusjonelle menigheter, som menigheten blomstrer og har framgang.

Institusjonelle menigheter legger vekt på sin kirke av døde steiner. Den organiske menigheten består av levende steiner.

En institusjonell menighet har et organisasjonsnummer. En organisk menighet har det ikke.

En institusjonell menighet har sin identitet knyttet til sitt navn. En organisk menighet har ikke noe navn.
Fordi vår identitet er knyttet til Kristus.

En organisk menighet er Ikke knyttet til noe kirkesamfunn.
Fordi Kristus ikke er delt.

En institusjonell menighet kan det ta flere år å planlegge og etablere. En organisk menighet kan etableres på et øyeblikk.

En institusjonell menighet har budsjetter og regnskaper. En organisk menighet har et nullbudsjett og intet regnskap.
Fordi Kristus sa at siden vi har fått det for intet, skal vi gi det for intet.

En institusjonell menighet har sine viktigste verdier knyttet til makt: Eiendommer, hierarki, prekestol, autoritet.
En organisk menighet har sine viktigste verdier knyttet til Kristus: Tjenerskap, forsoning, enhet.

Menigheten er en kropp med Kristus som hode.


Share/Save/Bookmark