mandag, juli 31, 2006

Tore Lende: Jesu ledelsesproklamasjon

I en telefonsamtale utfordret jeg Tore Lende til å lære oss om disippelgjøring. Han har skrevet dette, og oppdatert det flere ganger. (Kanskje kommer det flere oppdateringer fra Tore etterhvert):

Matt. 20,25: Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormennene styrer dem med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. Og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres.

Lukas 22,25: Kongene hersker over sin folk, og de som har makten lar seg kalle velgjørere. Slik skal det ikke være hos dere. (Bibelselskapets 2005 oversettelse.)

Det kan synes som at oversetterne her lever i et annet paradigme og har ikke forstått innholdet. De har kanskje trodd at det handler primært om måten lederskap utøves? Andre oversettelser sier noe som dette: Dere vet at folkenes ledere bruker makt over folkene.

Grunnteksten synes å værre nærmere dette: Utøver makt over folk (katexousiaddzo).

Det synes ikke her som at Jesus angriper selv maktovergrepene. Han går til et frontalangrep på selve hierarkiene - på systemet og maktstrukturen - det er selve verdens  maktideologi han gir oss et alternativ til ...

Dette er et paradigmeskifte som innvarsles.

De verdslige maktprinsipper legges til sides og erstattes av tjenerens og korsveiens lederskapsmodell. Posisjonstenkning og posisjonslederskap synes å bli gitt sin endelige dom?

Guds folk følger en annen kurs, vi blir et korrektiv - et lys i verden - mot strukturell undertrykkelse og strukturelle overgrep. Dette har i prinsippet ikke noe å gjøre med verken diktatur eller demokrati.

Dette forsterkes også av Jesu ord (Matt. 23,8) om at vi ikke skal la oss kalle ledere, lærere etc ... med begrunnelsen dere er alle brødre.

Blant annet derfor kunne jeg aldri antyde at noen skulle være accountable til meg som leder. Vi er alle accountable til den samme Herre. Men at jeg kan regne meg ansvarlig overfor Herren for mennesker han har gitt meg å være et eksempel for eller veileder for, er en annen sak. Dette ansvaret bærer jeg tungt. Jeg er gjort ansvarlig for å være et godt forbilde i handling, holdning og ord. En dag skal jeg stilles til ansvar.

Det handler om lyttende, inkluderende og respekt for den andre, om å gi verdi.

Are spurte meg å si noe om dette å gjøre disipler. Da vil jeg si at dette er noe av begynnelsen til visdom, begynnelsen til å kunne oppfylle misjonsbefalingen og gjøre disipler. Vår holdning til de vi skal veilede til modenhet er budskapet mer enn ordene og teoriene.

Ved vårt eksempel inkarnerer vi disse lederholdningene og lever dem i ut i våre omgivelser.

Vi har da trolig begynt å oppfylle misjonsbefalingen - om å vinne mennesker og å lære dem alt det Jesus har befalt?

Det å gjøre folk til Jesu lærlinger/disipler er likevel ikke enmannsoppgaver. Det skjer ved at vi lever sammen i enkle fungerende fellesskap.

1. Kor 4.6-7: Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere, søsken. Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den éne framfor den andre. Hvem har satt deg høyere enn andre?

Tore Lende

PS
Jeg tror vel at denne ledelsesmodellen kan leves ut i hierarkiske strukturer. Kanskje ofte lettere i stats/folkekirkelige sammenhenger enn i frikirkelige?

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: